(Služba je přednostně určena zájemcům s trvalým pobytem v Praze)

Můžete se osobně, telefonicky nebo emailem obrátit na sociální pracovníci, která Vám zodpoví všechny Vaše dotazy, předá důležité informace o zařízení, druhu poskytovaných služeb, poslání domova, cílové skupině, úhradách, základních činnostech poskytovaných v rámci sociální služby a doporučí osobní schůzku a prohlídku zařízení.

Máte-li zájem o nabízenou službu, vyplňte Žádost o poskytnutí sociální služby, dejte svému ošetřujícímu lékaři vyplnit Lékařský posudek žadatele o zdravotním stavu. Aktuální znění těchto dokumentů naleznete v sekci Související dokumenty. Poté oba tyto dokumenty doručte zpět na adresu: Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4 – Krč. Dokument je možné zaslat emailem, originál je nutné vždy doručit poštou. Pokud jste v péči odborných lékařů (psychiatra a neurologa), přiložte poslední lékařskou zprávu. Žádost bude předána našemu lékaři k posouzení, zda patříte do cílové skupiny Domova Sulická.

Vámi doručené dokumenty převezme a zaeviduje sociální pracovnice. Sociální pracovnice s vedoucím domácnosti a S Vámi naplánuje u Vás sociální šetření (návštěvu v místě bydliště).

Tato návštěva slouží k ověření informací ze žádosti, ke zjištění podpory, potřeb, přání, schopností a dovedností žadatele, k seznámení se s Vaším osobním prostředím.

Ve chvíli, kdy má sociální pracovnice kompletní podklady k Vaší žádosti, svolává Komisi k přijímání nových uživatelů. Žádost může být zamítnuta a nebo přijata. Pokud je žádost schválena a je v Domově volná kapacita, která vyhovuje Vašim potřebám je možné domluvit termín nástupu. Pokud není volná kapacita, Vaše žádost je zařazena do pořadníku.

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální péče
  1. Domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  2. Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
  3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

    1.zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

    2.osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

    3.chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

  4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

(v případě kladného rozhodnutí) Bude s Vámi sepsána smlouva a budete seznámen se všemi dokumenty. V případě, že jste omezen/a ve svéprávnosti nebo máte určeného opatrovníka, u podpisu smlouvy musí být přítomen Váš opatrovník. K uzavření smlouvy potřebujete tyto dokumenty: doklad totožnosti, potvrzení o výši důchodu, jestliže Vaše příjmy nedosahují na úhradu, rozhodnutí o přiznání Příspěvku na péči, potvrzení o přiznání dávek hmotné nouze, pokud nějaké pobíráte, rozsudek v případě omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka, příp. jmenování opatrovníka.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY