Alternativní a augmentativní komunikace

Alternativní a augmentativní komunikace

Komunikace představuje v životě člověka jednu z nejdůležitějších potřeb. Lidé s mentálním postižením mají často v této oblasti mnoho obtíží, proto Domov Sulická vypracoval projekt „Podpora a rozvoj komunikačních schopností osob s mentálním a kombinovaným postižením“. Projekt v organizaci funguje již několik let. Tým pracovníků se skládá z komunikačních specialistů, což jsou externí osoby, speciální pedagogové, kteří působí na jednotlivých domácnostech. Tyto specialisty zaštiťuje a vede odborný garant projektu.

Komunikační specialisté rozvíjejí komunikační schopnosti klientů nejenom s využitím prvků alternativní nebo podporované komunikace, ale i bazální stimulace, preterapie, smyslové stimulace a dalších odborných metod. Klientům pomáhají například s vytvářením, používáním vizualizované struktury dne (časové lišty), zástupných předmětů, rozvojem pasivní i aktivní slovní zásoby s podporou komunikačních karet, knih, nebo s využitím speciálních pomůcek – GoTalk a PC, znakováním, vytváření srozumitelných pracovních postupů atp. Práce komunikačních specialistů se zaměřuje i na pracovníky přímé péče, kdy pro ně pořádají diskuzní a zážitkové semináře zaměřené vždy na požadavky konkrétní domácnosti a podporu rozvoje komunikace klientů, kteří zde žijí.